دریافت خوداظهاری کاربران

سامانه سنجش سرعت و کیفیت

امکان ثبت خوداظهاری فقط برای مشترکین خدمات اینترنت شرکت مخابرات وجود دارد.